STATUTEN

Naam en zetel
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam:
BADMINTON CLUB SLA MAAR RAAK.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zwolle.

Doel
Artikel 2
1. Het doel van de vereniging is: het geven van gelegenheid tot
het beoefenen van de badmintonsport, één en ander in de
meest ruime zin.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het faciliteren van recreatieve wedstrijden en toernooien;
b. alle overige wettige middelen aan te wenden welke
bevorderlijk kunnen zijn aan het doel.

Duur
Artikel 3
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar van de vereniging loopt van één september tot
en met éénendertig augustus van het jaar daaropvolgend.

Lidmaatschap
Artikel 4
1. De vereniging kent leden.
2. Leden zijn zij die de vijfentwintig jarige leeftijd hebben
bereikt, zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben
aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan
blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring. Het
bestuur heeft de bevoegdheid incidenteel af te wijken van
voormelde leeftijdgrens.
Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene
ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden
overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.

Artikel 5
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts
geschieden vóór één juni van een boekjaar. Zij geschiedt
schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een
opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt
het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende
boekjaar, tenzij het bestuur besluit het lidmaatschap eerder
te laten beëindigen.
Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden
het lidmaatschap te laten voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten
van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn
verzwaard, aan een lid bekend is geworden of
medegedeeld tenzij het betreft een wijziging van de
geldelijke rechten en verplichtingen;
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is
meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een
andere rechtsvorm of tot fusie.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan
tegen het einde van het lopende boekjaar door het bestuur
worden gedaan:
– wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn
aangemaand op een november niet volledig aan zijn
geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het
lopende boekjaar heeft voldaan;
– wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de
vereisten die op dat moment door de statuten voor het
lidmaatschap worden gesteld.
De opzeggingstermijn is ten minste vier weken.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt
het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende
boekjaar.
De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het
lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van
de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te
laten voortduren.
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de
redenen.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden
uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten van de vereniging handelt of
wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk
van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen.
Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de
ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de
algemene ledenvergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het
lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar
eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het
lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

Donateurs
Artikel 6
1. Donateurs zijn zij die lid zijn geweest van de vereniging en
die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur
is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te
beëindigen.
2. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een
geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang
door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
4
3. Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene
ledenvergadering bij te wonen. Zij hebben daarin geen
stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren.

Contributies
Artikel 7
Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van
de contributie wordt vastgesteld door de algemene
ledenvergadering.

Bestuur
Artikel 8
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen,
die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester aanwijzen.
2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering
benoemd uit de leden van de vereniging.
De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden
vast.
3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen
door de algemene ledenvergadering worden geschorst en
ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot
schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde
van de uitgebrachte stemmen.
4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering
niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten.
Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld
zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en
kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van
maximaal drie jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan
de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene
ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een
door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het
rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.
6. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde
minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het
bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene
ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de
vacature(s) aan de orde komt.
7. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is
het bepaalde in de artikelen 11 tot en met 14 zoveel mogelijk
van toepassing.
8. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. als een bestuurder zelf ontslag neemt, mits dit schriftelijk
geschiedt en met inachtneming van een opzegtermijn van
tenminste drie maanden;
b. bij verlies van het vrije beheer van het vermogen van een
bestuurder.

Artikel 9
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de
algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het
aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding
of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde
sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van
een ander verbindt.

Artikel 10
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de
voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester,
dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.
Algemene ledenvergaderingen

Artikel 11
De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de
gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.

Artikel 12
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden
die niet geschorst zijn, de donateurs alsmede degenen, die
daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering
zijn uitgenodigd.
Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het
besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd
daarover dan het woord te voeren.
2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één
stem in de algemene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd
lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht
verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een
stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als
gevolmachtigde optreden.
3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook
al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met
voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een
besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook
schriftelijk tot stand komen.
4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de
algemene ledenvergadering worden gehouden.
5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten
geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden
genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel
verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen,
dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee
personen door niemand een volstrekte meerderheid is
verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het
grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na
tussenstemming.

Artikel 13
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de
voorzitter of, bij diens afwezigheid, door een ander
bestuurslid.
Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de
vergadering zelf in haar leiding.
2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering
uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is
beslissend.
Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit,
voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd
voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel
van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een
nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de
vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde
aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van
de oorspronkelijke stemming.
3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden
notulen gehouden door de secretaris of door een door de
voorzitter aangewezen persoon.
Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende
algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan
door de voorzitter en de secretaris van die vergadering
ondertekend.

Artikel 14
1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering
gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de
algemene ledenvergadering. In deze algemene
ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over
de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde
beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met
een toelichting ter goedkeuring aan de algemene
ledenvergadering over.
Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden;
ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan
wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van
de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen
nakomen.
2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het
vorige lid aan de algemene ledenvergadering niet overgelegd
een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in
artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt
de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van
ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen
uitmaken.
3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van
haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen
en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te
geven.
4. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde
stukken.
5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie
bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op
kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.
De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering
verslag van haar bevindingen uit.

Artikel 15
1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur
bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of
daartoe op grond van de wet verplicht is.
2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte
van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het
bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden
binnen vier weken na indiening van het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg
wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de
bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op
de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van een
advertentie in ten minste één in Zwolle veel gelezen dagblad.
De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden
belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen
van de notulen.
3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering
geschiedt door schriftelijk mededeling aan de
stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven
dagen.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen
vermeld.

Statutenwijziging
Artikel 16
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een
besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is
opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de
statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter
behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben
gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een
daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot
na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd
gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene
ledenvergadering slechts worden besloten met een
meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal
uitgebrachte stemmen.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan
een notariële akte is opgemaakt.
Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van
statutenwijziging te doen verlijden.
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien
in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot
statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van
de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende
tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer
te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel
gehouden register.

Ontbinding en vereffening
Artikel 17
1. Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3 en 5 is van
overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene
ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid
bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en
wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de
vereniging.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover
dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de
vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel
mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan,
moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in
liquidatie”.
5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de
vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging
moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van
de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars
als zodanig is aangewezen.

Reglementen
Artikel 18
1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen
vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld
waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn
met de wet of met deze statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een
reglement is het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2 en 5 van
overeenkomstige toepassing.

Slotbepaling
Artikel 19
1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging
alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten
aan andere organen zijn opgedragen.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de
gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht,
waarvan uit geschrift blijkt.

Print Friendly, PDF & Email